Usługi

Nazwa usługi

Opis

Projektowanie starterów do reakcji PCR, Real Time PCR (qPCR), HRM-PCR

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest podstawową reakcją wykorzystywaną w biologii molekularnej. Zasadniczy wpływ na prawidłowy przebieg tej reakcji ma dobór sekwencji stosowanych starterów. Oferujemy Państwu usługę projektowania starterów do reakcji PCR, qPCR oraz HRM.

Projektowanie sond (TaqMan, Molecular Beacon, LightCycler, Scorpions) z towarzyszącymi starterami do reakcji Real Time PCR (qPCR)

Sondy molekularne pozwalają na wysoce precyzyjną i czułą detekcję kwasów nukleinowych metodą PCR w czasie rzeczywistym. Nasza firma oferuje Państwu usługę projektowania różnego rodzaju sond molekularnych oraz startery współdziałające z projektowanymi sondami.

Analiza sekwencji DNA

Prowadzimy analizy z zakresu genomiki funkcjonalnej i porównawczej oraz transkryptomiki. Annotujemy sekwencje DNA, identyfikujemy sekwencje kodujące, ekzony, promotory itd. Analizujemy promotory, identyfikujemy potencjalne miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych itd.

Analizy filogenetyczne

Prowadzimy analizy filogenetyczne metodami maximum likelihood, minimum parsimony, neighbour joining oraz metodą bayesowską. Dobieramy właściwe modele substytucji.

Przygotowanie zestawów do analizy techniką Real Time PCR (qPCR), HRM-PCR z barwnikami fluorescencyjnymi (SYBR, Eva Green itd.)

Proponujemy Państwu opracowanie zestawu do analizy techniką qPCR oraz HRM-PCR z tradycyjnym barwnikiem fluorescencyjnym SYBR oraz z barwnikiem nowej generacji - EvaGreen.

Przygotowanie zestawów do analizy techniką Real Time PCR (qPCR) z sondami TaqMan, Molecular Beacon, Scorpions, LightCycler

Proponujemy Państwu opracowanie zestawu do analizy techniką qPCR z sondami TaqMan, Molecular Beacon, Scorpions, LightCycler

Badanie ekspresji genów na poziomie RNA

W ostatnich latach technika Real Time PCR stała się najszybszym i najdokładniejszym narzędziem pomiaru zmian ekspresji genów. Analizę rozpoczynamy od poziomu wybranego przez klienta. Mogą to być próbki komórek lub tkanek, wydzielone RNA lub cDNA.

W zależności od potrzeb projektujemy startery oraz sondy do genów badanych i referencyjnych lub analizujemy ekspresję genów w oparciu o startery (sondy) klienta.

Identyfikacja gatunków bakterii, grzybów, roślin i zwierząt metodą barkodingu DNA ,

a bakterii - sekwencjonowaniem rDNA

Wykonujemy identyfikację taksonomiczną grzybów, roślin i zwierząt metodą barkodingu DNA, a bakterii - sekwencjonowaniem rDNA.
Usługa obejmuje:

- izolację DNA z dostarczonego materiału

- amplifikację właściwych genów markerowych (gen I podjednostki oksydazy cytochromowej (COI) dla zwierząt; ITS1 i ITS2 dla grzybów; rbcl i matK dla roślin)
- sekwencjonowanie
- porównanie sekwencji z bazą BOLD (w przypadku braku danych w BOLD z GenBank)

- raport końcowy

Identyfikacja gatunków bakterii, grzybów, roślin i zwierząt metodą Real Time PCR

Oferujemy Państwu usługę identyfikacji gatunków bakterii, grzybów, roślin i zwierząt metodą Real Time PCR.

Usługa obejmuje:

- izolację DNA z dostarczonego materiału

- projektowanie gatunkowo specyficznych sond i starterów
- syntezę sond i starterów
- identyfikację przynależności gatunkowej badanych próbek
- raport końcowy

Ustawienie i optymalizacja metod analiz molekularnych

Nasz zespół posiada doświadczenie w planowaniu i optymalizacji:

- reakcja PCR

- reakcja Real Time PCR (qPCR)

- reakcja HRM-PCR

- profilowania ekspresji genów

- sekwencjonowanie DNA,

- identyfikacji gatunków zwierząt, grzybów, roślin,

- analizy prób środowiskowych

- oraz inne metody

Analiza prób środowiskowych

Dobieramy metody i optymalizujemy izolację DNA i RNA z próbek środowiskowych (gleba, woda, osady itd.) do analiz metodami biologii molekularnej.

Prowadzimy identyfikację bakterii, grzybów oraz innych organizmów metodami biologii molekularnej w próbach środowiskowych.

Pomoc w realizacji projektów naukowych

Jesteśmy otwarci na pomoc i współpracę przy realizacji projektów naukowych.

Oferujemy znajomość najnowszych metod i technik, takich jak:

• projektowanie starterów i sond molekularnych
• analiza bioinformatyczna
• sekwencjonowanie DNA
• sekwencjonowanie genomów Procaryota i małych Eukaryota
• identyfikacja materiału genetycznego
• analiza transkryptomów, egzomów, genomów, metylacji DNA
• sekwencjonowanie NGS

Indywidualne konsultacje on-line

Pragniemy Państwu zaoferować usługę indywidualnych konsultacji on-line.

W skład tej usługi mogą wchodzić:

- pomoc w analizie wyników z zakresu sekwencjonowania, Real Time PCR oraz mikromacierzy

- prezentacje wykładów teoretycznych

- przeprowadzenie ćwiczeń on-line

- konsultacje przedstawionego przez uczestnika problemu

Uczestnik takich konsultacji przedstawia zakres usługi i na tej podstawie jest ona wyceniana.

Identyfikacja oraz pomiar ilości patogenów roślin metodą Real Time PCR

Aktualnie identyfikujemy obecność i mierzymy ilość następujących patogenów:

Phytophthora alni sbsp. multiformis,

P.cactorum,

P. megasperma,

P.plurivora,

P. pseudosyringae,

P.quercina

Przygotowanie gotowych do użytku zestawów do identyfikacji oraz pomiaru ilości patogenów roślin metodą Real Time PCR

Zestawy te mogą być stosowane do analizy DNA wydzielonego z kultur grzybowych, zainfekowanych roślin, gleby lub próbek wody.